PMIS - QL đội ngũ 14/12/2012

Hướng dẫn sử dụng PEMIS (Quản lý cán bộ 3.4.9 và Thống kê giáo dục)

Các đơn vị tải về file hướng dẫn đính kèm, nghiê cứu và sử dụng vận hành trọng mạng LAN. Gồm:
- Bản PMIS 3.4.9, EMIS 3.7.9
- Hướng dẫn khác phục các lỗi khi dùng Hệ quản trị dữ liệu SQL
- Hướng dẫn cài đặt PEMIS
- Hướng dẫn sử dụng PMIS
- Hướng dẫn tạo CSDL PEMIS
- Hướng dẫn phân quyền theo đơn vị
- Hướng dẫn thuyên chuyển cán bộ
- Hướng dẫn triển khai SQL trong mạng nội bộ
- Thuyên chuyển cán bộ
Tin nhanh Quảng Bình