Các đơn vị tải về file hướng dẫn đính kèm, nghiê cứu và sử dụng vận hành trọng mạng LAN. Gồm:
- Bản PMIS 3.4.9, EMIS 3.7.9
- Hướng dẫn khác phục các lỗi khi dùng Hệ quản trị dữ liệu SQL
- Hướng dẫn cài đặt PEMIS
- Hướng dẫn sử dụng PMIS
- Hướng dẫn tạo CSDL PEMIS
- Hướng dẫn phân quyền theo đơn vị
- Hướng dẫn thuyên chuyển cán bộ
- Hướng dẫn triển khai SQL trong mạng nội bộ
- Thuyên chuyển cán bộ

Tin nhanh Quảng Bình
14/12/2012