Ngày 25 tháng 4 năm 2012 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành họp và tán thành đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh danh hiệu nhà giáo ưu tú năm lần thứ 12 năm 2012.

Tại phiên họp sáng ngày 25 tháng 4 năm 2012, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo ưu tú lần thứ XII năm 2012 Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng đã tán thành đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú cấp tỉnh xét tặng cho 03 đồng chí:   
01/. Đồng chí: Trương Đình Châu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - 19/20 phiếu đồng ý ( 95%).
02/. Đồng chí: Nguyễn Hữu Thái - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Chính trị tỉnh - 20/20 phiếu đồng ý (100%).
03/. Đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Lệ Thủy - 20/20 phiếu đồng ý (100%).
Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng thông báo và xin ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và nhân dân toàn toàn tỉnh về danh hiệu Nhà giáo ưu tú của các đồng chí có tên trên.

                                                                        T/M Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT
                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                                                      
                                                                                                    Đoàn Đức Liêm

Internet
26/04/2012