Văn bản của Sở - UBND Tỉnh 03/05/2012

Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định Ban ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Ban ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên

trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương được ban hành tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 20/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

    Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Công văn số 1094/UBND ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức;

    Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

 QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

     Chi tiết của Quyết định xem trong tệp đính kèm.

Internet

Tin khác: