Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Từng bước nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định mới

Ngày 28/01/2021 08:56:00

Luật Giáo dục 2019 quy định  giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, THCS, THPT có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Do quy định mới về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Luật Giáo dục 2019, còn một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn phải thực hiện việc đào tạo để đáp ứng trình độ chuẩn theo quy định:

Với những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo còn đủ tuổi để tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo đã được quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Theo Nghị định này, chỉ những đối tượng sau thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo:

- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

- Giáo viên tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định;

- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Còn lại một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không phải tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn do thời gian công tác tính đến ngày nghỉ hưu không đủ theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP thì việc bố trí, sử dụng  đối tượng này theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3 Điều 4 Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo như sau:

- Sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

+ Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

+ Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

+  Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

+  Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

-  Sử dụng cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

+  Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại chất lượng công chức, viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý trường học đến hết nhiệm kì bổ nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kì, không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mà bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục đến khi nghỉ hưu theo quy định.

+  Trong 02 (hai) năm liên tiếp liền kề trước năm Thông tư này có hiệu lực thi hành, cán bộ quản lý giáo dục có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm được phân loại, đánh giá công chức, viên chức (xếp loại chất lượng công chức, viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục.

+  Cán bộ quản lý giáo dục không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

+  Cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4, tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho thấy, tính đến tháng 31/12/2020, bậc học mầm non và phổ thông có 540 nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục mới. Trong đó, đối tượng giáo viên thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Điều 2 Nghị định số 171/NĐ-CP là 380, giáo viên không còn đủ năm công tác, không thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo sẽ được bố trí, sử dụng theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT là 160.

Trên địa bàn tỉnh, số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn mới không nhiều so với tỉnh khác. Giáo viên có thể yên tâm công tác và học tập nâng cao trình độ theo lộ trình, không nên hoang mang, lo lắng. Bởi Bộ GD&ĐT đã có Kế hoạch số 681/KH-BGD&ĐT ngày 28/8/2020 về thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 – 2025), Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 quy định việc việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo; UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 1910/KH-UBND ngày 23/10/2020 về triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020 – 2025), Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 về thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021, Công văn số 03/UBND-KGVX ngày 04/01/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được tiến hành trong 10 năm, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, 50% giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân, 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giai đoạn 2, từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện nâng chuẩn đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% giáo viên của các cơ sở giáo dục đạt trình độ chuẩn theo quy định.

 

 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Xem tại đây.

Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây.

Kế hoạch số 681/KH-BGD&ĐT ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây.

Kế hoạch số 1910/KH-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình. Xem tại đây.

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình. Xem tại đây.

Công văn số 03/UBND-KGVX ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình. Xem tại đây.

[Trang chủ]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE