Kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 và chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Nội dung chi tiết Xem tại đây

Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Tiểu học

Ngày 23/03/2020 06:53:00

Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1. Chức năng

Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Giúp Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị thuộc lĩnh vực công tác giáo dục tiểu học.

2. Giúp Giám đốc sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về giáo dục tiểu học đã ban hành.

3. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp hiện hành.

4. Giúp Giám đốc sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học; theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh sau mỗi học kỳ, năm học. Đề xuất, trình Giám đốc sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học.

5. Giúp Giám đốc sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, xét công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học; đánh giá chất lượng và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học; công tác tuyển sinh đầu cấp.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc sở phê duyệt.

7. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội về giáo dục tiểu học; chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học.

8. Giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra  công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

9. Giúp Giám đốc sở khai thác, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, hoạt động giáo dục; góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá ở tiểu học.

10. Chủ trì giúp Giám đốc sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.

11. Chủ trì phối hợp với Văn phòng giúp Giám đốc sở quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục tiểu học của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học.

12. Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo, lựa chọn, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, các trường, lớp tiểu học.

13. Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, Phòng Tổ chức cán bộ quản lý các trường tiểu học có sự tham gia đầu tư, liên kết của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

14. Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học giúp Giám đốc sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo công tác giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh; giáo dục dân tộc, y tế học đường trong các trường, lớp tiểu học; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, thống kê, đánh giá, báo cáo công tác học sinh, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường, lớp tiểu học.

15. Phối hợp với Phòng Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục giúp Giám đốc sở xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tham gia kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học.

16. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp; công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho giáo dục tiểu học.

17. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc sở chỉ đạo, triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học;

18. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tiểu học; kiểm tra việc thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học theo phân cấp hiện hành.

19. Phối hợp với Thanh tra sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhiệm vụ năm học đối với các trường tiểu học, các phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

20. Phối hợp với Văn phòng chỉ đạo triển khai, đánh giá các phong trào thi đua, chủ đề năm học về giáo dục tiểu học; sơ kết, tổng kết, các hội thi giáo viên, học sinh, báo cáo nhiệm vụ về giáo dục tiểu học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến giáo dục tiểu học.

21. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tiểu học.

22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.

[Trang chủ]

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE