Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

BAN GIÁM ĐỐC
Ngày 30/05/2021 09:43:48
Giới thiệu về Ban Giám đốc Sở
Chức năng, nhiệm vụ phòng Chính trị, tư tưởng
Ngày 23/03/2020 07:15:04
Theo Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
Ngày 23/03/2020 07:13:49
Quảng Bình có hệ thống cơ sở hạ tầng cho giáo dục phổ thông tương đối đồng bộ. Toàn tỉnh có 640 trường và cơ sở giáo dục - đào tạo. Trong đó: có 184 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 247 trường tiểu học, 11 trường tiểu học và trung học cơ sở, 144 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học cơ sở và phổ thông trung học, 27 trường phổ thông trung học (trong đó có 6 trường trung học phổ thông bán công, 1 trường trung học phổ thông chuyên, 1 trường trung học phổ thông dân... Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề:
Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng sở
Ngày 23/03/2020 07:13:05
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở
Ngày 23/03/2020 06:50:19
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD
Ngày 23/03/2020 06:51:56
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên
Ngày 23/03/2020 06:52:52
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Trung học
Ngày 23/03/2020 06:53:52
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Tiểu học
Ngày 23/03/2020 06:54:47
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Mầm non
Ngày 23/03/2020 06:55:46
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch – Tài chính
Ngày 23/03/2020 07:02:17
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ
Ngày 23/03/2020 07:03:35
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lịch sử phát triển của phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Quảng Bình
Ngày 23/03/2020 06:49:34
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE