Banner-top

Hiển thị menu

Search Article

Giới thiệu sở

PEMIS - V.EMIS

Tài nguyên - Biểu mẫu

Tổ chức

Hiển thị danh sách thể loại

Phòng Giáo dục CN-TX
Ngày 24/03/2020 01:37:49
Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học
Ngày 24/03/2020 01:40:41
Xem chi tiết tại đây.
Tăng cường quản lý HĐGDKNS và HĐGDNGCK
Ngày 24/03/2020 01:40:02
Sở GD&ĐT đã có CV số 1974/SGDĐT-GDCNTX ngày 16/8/2019 về việc Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Hướng dẫn ĐT, BD ngoại ngữ, tin học
Ngày 24/03/2020 01:38:26
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên
Ngày 23/03/2020 06:52:52
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc Sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết liên quan

Học và làm theo bác - RIGHT CONTENT

Cổng thông tin chính phủ - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin bộ Giáo dục - BANNER-RIGHT

Cổng thông tin điện tử Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Điểm báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Công báo Quảng Bình - BANNER-RIGHT

Xã hội học tập - BANNER-RIGHT

Tạp chí giáo dục - BANNER-RIGHT

LIÊN KẾT WEBSITE