Banner - Top - NEW
Menu portal
Chủ nhật, 26/05/2024
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Hiển thị nội dung bài viết

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2024

10/04/2024
08:53:00
259

        Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tháng 4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 716/SGDĐT-TTr ngày 10/4/2024 hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung:

        1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh tại cơ quan, đơn vị về pháp luật, chính sách phòng, chống bệnh Lao; tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao và công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh.

        2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, vì một xã hội tham gia giao thông an toàn.

        3. Đẩy mạnh tuyên truyền tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 và những năm tiếp theo.

        Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, Căn cước công dân gắn chip, Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận trong toàn xã hội.

        4. Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”...

        5. Tập trung tuyên truyền, quán triệt Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị, của ngành Giáo dục và của địa phương mình để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung cần tuyên truyền, phổ biến; thường xuyên theo dõi nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền PBGDPL hàng tháng trên Trang thông tin điện tử www.stp.quangbinh.gov.vn./.

             

                                                                                                              THANH TRA SỞ

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Footer New

 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 187 Hữu Nghị - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822190 - Fax: 0232.3820459 - Email: vanthu@quangbinh.edu.vn